паходжання беларускай мовы схема

 

 

 

 

беларускай мовы грамадстве як дзяржанай мовы Рэспублк Беларусь. Лекска беларускай мовы паводле паходжання.Вышэйшым праяленнем псхчных функцый зяляецца абстрактнае мысленне, мова чалавека. 51. Агульная схема будовы нервовай ндаерапейская мова аснова (IV тыс. да н.э.). Праславянская або агульнаславянская мова. Гукавыя, марфалагiчныя, лексiчныя i сiнтаксiчныя асаблiвасцi праславянскай мовы. Помнiкi старажытнарускай пiсьменнасцi. Старабеларуская лiтаратурная мова. . Паходжанне развццё беларускай2. Месца беларускай мовы сусветнай монай сям4. Фармраванне мовы беларускай народнасц Лекска паводле паходжання. Рубрика (тематическая категория). Культура. Разнавднасц лекск. Слонкавы склад сучаснай беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя. Лексчны склад беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя, няспынна разввася дасканальвася. Менавта лексцы адлюстравалася гсторыя развцця беларускага народа. Вылучаюцца два вялкя пласты нашай лекск паводле паходжання Дыферэнцыяцыя лекск паводле паходжання.

Лекска сучаснай беларускай мовы.Лекска, якая спакон вяко снуе беларускай мове служыць для тварэння новых сло, называецца спрадвечнабеларускай. З гсторы развцця беларускай мовы.

Кожная лтаратурная мова мае сваю адметную гсторыю, праходзць свой адметны шлях, неаддзельны ад гсторы народа. Кольк свеце лтаратурных мо, стольк шляхо х станалення, развцця. Паходжанне лекск беларускай мовы Образование БЕЛАРУСКАЯ МОВА. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал. Гсторыя паходжання беларускай мовы. Беларуская мова зяляецца адной з трох усходнеславянскх мо, у гэтую ж групу ваходзяць руская кранская мовы. Выкарыстоваецца фактычна тольк Беларус зяляецца дзяржанай мовай. Паводле паходжання лекска беларускай мовы падзяляецца на дзве групы: спрадвечна беларуская запазычаная лекска. Асноны пласт слонкавага запасу сучаснай беларускай мовы — спрадвечна беларускя словы Лексчны склад беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзяДа запазычаных адносяцца словы ншамонага паходжання, якя вынку семантычнага э, о непрыставачнае а: эра, Эма, ода, опера, атака, Аляксей ге, ке, хе коран: агент, кельма, схема, Яген бю, вю Малюнак 1 - Лекска беларускай мовы паводле паходжання. Агульнаславянскя словы сустракаюцца ва сх славянскх мовах (напрыклад2) пачатковыя э, о непрыставачнае а: эра, Эма, ода, опера, атака, Аляксей 3) спалучэнн ге,ке, хе коран: агент, кельма, схема, Яген Усе яны складаюць аснову сучаснай лекск называюцца спрадвечна беларускм, бо яны снуюць у беларускай мове дано, спрадвеку, дастался з ншых мо. Названыя групы сло можна паказаць на схеме Лекска беларускай мовы паводле паходжання.Модуль «функцыянаванне беларускай мовы ва мовах блнгвзму» Уводзны. 1. Схема блок-сстэмы модуля. Сучасны стан беларускай лтаратурнай мовы вынк працяглага складанага працэсу яе развцця, як непарына звязаны з лёсам беларускага народа, зЛя вытока беларускай мовы. У розны час розным шляхам славяне дасягнул тэрытор сучаснай Беларус. Паходжанне беларускай мовы. 1. Беларуская мова адлюстраванне асаблвасцей жыцця нашага народа.1. адаптер адаптэр: электронная схема, якая дазваляе прыстасаваць адзн да аднаго стройства з розным спосабам падачы даных. Разгледжаны паходжанне асноныя этапы развцця беларускай мовы, яе функцыянаванне ва мовах блнгвзму, стыл малення нш.3)спалучэнн ге, ке, хе, бю, вю, пю, фю: агент, схема, бюро, рэвю, фюзеляж 4)спалучэнн дэ, тэ, ды, ты (не падпарадковаюцца дзеканню-цеканню) Мова зяляецца адбткам нацыянальнай свядомасц, ад-люстровае культуру адначасова развваецца ёй. 1.3. Паходжанне беларускай мовы асноныя этапы яе развцця. Беларуская мова належыць да славянскай групы мо. На Студопедии вы можете прочитать про: Лекска беларускай мовы паводле паходжання.Лексчны склад беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя, няспынна разввася дасканальвася. этымалагчныя раскрываюць паходжанне сло стойлвых спалучэння: «Этымалагчны слонк беларускай мовы» Т. 1 8 (1978 1993г.)Схема рэферата-рэзюмэ: а) загаловачная частка (складаецца з дакладнага бiблiягра-фiчнага апiсання крынiцы) б) рэфератыная частка Зыходнай базай для тварэння беларускай мовы паслужыла мова праславянская, г.зн. мова, якую прынята лчыць мовай старажытных славянскх плямёна, на базе якой пасля яе распаду (VI - VII ст.) знкл асобныя славянскя мовы. выкрывацца тольк шляхам этымалагчнага аналзу, вынк чаго трэба прымаць асцярожна, бо многя словы могуць мець агульную крынцу паходжання.Сярод запазычаных сло беларускай мовы можна выдзелць тры групы: нтэрнацыянальныя словы Лекска сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Спрадвечна. беларуская лекска, яе гстарычныя пласты: ндаерапейскя, агульнаславянскяСловатваральны тып гэта схема пабудовы сло пэнай часцны мовы. Лексчны склад беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя, няспынна разввася дасканальвася.

Менавта лексцы адлюстравалася гсторыя развцця беларускага народа. Вылучаюцца два вялкя пласты нашай лекск паводле паходжання Сучасны стан беларускай лтаратурнай мовы вынк працяглага складанага працэсу яе развцця, як непарына звязаны з лесам беларускага народа, з пленам стратам яго гсторы. Паходжанне беларускай мовы асноныя этапы яе развцця.Такая схема абавязковая для навуковага тэксту, дзе не могуць парушацца заемасувяз ланцужку навуковага доказу, тлумачэння, разважання. Сучасная беларуская тэрмналогя разнастайная паводле паходжання. На працягу сёй гсторы фармраванне яе адбывалася ва мовах кантактавання з ншым мовам, у мова соцыум функцы мовы грамадстве паходжанне беларускай мовы асноныя этапы яе развцця беларуская мова форма нацыянальнай культуры беларуса. 1. Схема блок-сстэмы модуля. 3. Лекска беларускай мовы паводле паходжання.Схема ббляграфчнага апсання: 1) загаловак (прозвшча, нцыялы атара звестк, якя раскрываюць тэматыку загалока, вд, жанр, прызначэнне) 3. Лекска беларускай мовы паводле паходжання.8.2 Схемы справавых лсто Схема лста-просьбы: 1. выклад прычыны, якая выклкала неабходнасць звярнуцца з просьбай. Лекска беларускай мовы паводле паходжання. Спрадвечна беларуская лекска.Для беларускай мовы мовам-пасрэднкам зяляюцца руская польская мовы, радзей чэшская. Вывучэнне беларускай мовы на педагагчных спецы-яльнасцях мае на мэце развццё мовы студэнтаПытанне пра паходжанне мовы разглядалася b антычнай фла-соф.Схема пабудовы воднай частк навуковага твора (а-тарэферата, дыпломнай работы, праблемнага 2. Гпотэзы паходжання мовы. 3. Функцы мовы грамадстве. 4. Нацыянальная мова духоная культура народа. Праблемныя пытанн. 1. Хто як ствары мову? 2. Якая функцыя для беларускай мовы зяляецца аснонай? Сайт английской школы для изучающих английский язык Формы беларускай нацыянальнай мовы. Асноныя нормы беларускага лтаратурнага вымалення.Паводле яе, паходжанне мовы звязана з тым натуральным гукам, якм насычана бялагчнае жыцце самога чалавека. Читать тему online: Беларуская мова: яе паходжанне развцце по предмету Иностранный язык.Беларуская мова выцясняецца з ншых сфер зносен. У аношн час ствараюцца мовы для свабоднага развцця беларускай мовы. Лекска беларускай мовы разввалася збагачалася на працягу многх стагоддзя. Паводле паходжання яна падзяляецца на дзве групы2) пачатковыя э, о непрыставачнае а: эра, Эма, ода, опера, атака, Аляксей 3) спалучэнн ге,ке, хе коран: агент, кельма, схема, Яген Зразумела, гучанне напсанне сло ндаерапейскага паходжання розных мовах не супадаюць, але рысы падабенства х формах вдавочныя. Агульнаславянскя лексемы займаюць значна большую долю слонку беларускай мовы парананн з ндаерапейскай. Паводле паходжання лекска беларускай мовы падзяляецца на дзве групы: спрадвечна беларуская запазычаная лекска. Асноны пласт слонкавага запасу сучаснай беларускай мовы — спрадвечна беларускя словы Тэма 2 гстарычныя этапы фармравання развцця беларускай мовы. Тэма 3 лекска паводле паходжання.пачатковыя э, о непрыставачнае а: экспедыцыя, оптыка, аптэка спалучэнн ге, ке, хе коран: агент, геняльны, кефр, кейс, схема, хеджыраванне Лтвны-беларусы найстаражытны народ на Ерапейскм кантыненце . Размова пра паходжанне сёньняшн стан беларускай мовы, пра яе пашырэньне, а таксама пра моную будучыню Беларус. мовы можа выкрывацца тольк шляхам этымалагчнага аналзу, вынк чаго трэба прымаць асцярожна, бо многя словы могуць мець агульную крынцу паходжання.Сярод запазычаных сло беларускай мовы можна выдзелць тры групы: нтэрнацыянальныя словы Беларуская мова: яе паходжанне развццё (научная работа по дисциплине БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: полный текст, скачать бесплатно) выкрывацца тольк шляхам этымалагчнага аналзу, вынк чаго трэба прымаць асцярожна, бо многя словы могуць мець агульную крынцу паходжання.Сярод запазычаных сло беларускай мовы можна выдзелць тры групы: нтэрнацыянальныя словы Лекска паводле паходжання. ПредыдущаяСтр 8 из 30Следующая . Слонкавы склад сучаснай беларускай мовы фармравася на працягу многх стагоддзя. Зараз мы карыстаемся словам, гсторыя якх налчвае тысячагоддз, словам, што знкл апошня гады. Мова дадзена чалавеку Богамяк найвялкшы дар з мэтай набыцця веда, пазнання Сусвету дасканалення чалавечай стоты. дэя боскага паходжання мовы праходзць праз усю гсторыю мовазнаства. Паводле яе, паходжанне мовы звязана з тым натуральным гукам, якм насычана бялагчнае жыцце самога чалавека.Аднак паходжанне большасц сло беларускай мовы зараз вельм цяжка, а часам вогуле немагчыма растлумачыць. Паходжанне развцце беларускай графк. Предыдущая 8 9 10 111213 14 Следующая .Выхад «Беларускай граматык для школ» Б. Тарашкевча (1918) канчаткова замацава крылцкую сстэму псьма як адзны графчны сродак беларускай лтаратурнай мовы. Практыкаванне1. Перакладзце на беларускую мову. Укажыце запазычаныя словы. СХЕМА ГДРАЛЧНАГА ПРЫВАДУ ВЫКЛЮЧЭННЯ СЧАПЛЕННЯ МЕХАНЗМУ СЧАПЛЕННЯ. 1 трубопровод 2 нажимной диск 3 ведомый диск 4 маховик 5 коленчатый вал 1. Высветлць паходжанне слова спрадвечна беларускае / запа-. зычанае. 2. Вызначыць значэнне слова сучаснай беларускай мове.Разбор складаных сказа пачынаецца са знаходжання мяжы прэдыкатыных частак. Агульная схема снтаксчнага разбору складаных

Популярное:2007 - 2018 Все права защищены